ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящата страница съдържа Общите условия и договора за ползване на
предоставяните услуги и продукти посредством уебсайта amedicabg.com и урежда
отношенията между собствениците на уебсайта и всеки един от потребителите на
amedicabg.com. Потребителите на сайта се задължават да се запознаят внимателно с
настоящите условия. Всяка извършена покупка ознчава, съгласие и приемане на
условията, и автоматично обвързва страните със съответстващите права и задължения.
Общите условия са изготвени в съответствие със Закона за защита на личните данни,
Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.
I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Информацията публикувана на уебсайта amedicabg.com има информационна цел и не
може да замести професионални медицински съвети или диагнози. Описанието на
предлаганите продукти е изцяло съобразено с информацията предоставена от
съответния производител / дистрибутор. Продуктите имат подпомагаща и превантивна
функция и са предназначени да помогнат рехабилитация, а не да заместят цялостна
терапия.
АЛФАМЕДИКА Ви съветва да се консултирате с Вашия лекар, за да получите препоръка
за безопасна и ефективна програма за рехабилитация.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез
amedicabg.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от
настоящите Общи условия.
2. В процеса на регистрация, както и при извършването на онлайн покупка,
потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за
електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с
настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите
Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта.
3. Потребителят има право да получи поръчаната стока, в срок и вид, съответстващ на
уговореното с настоящите Общи условия.
4. Потребителят се задължава да предостави достоверни данни за себе си и за адреса
за доставка на продукта. АЛФАМЕДИКА не носи отговорност при неполучаване на
поръчана стока, поради грешка, дължаща се на неверни данни, посочени от
потребителя.
5. Потребителят се задължава да заплати цената на закупената стока на куриера от
съответната спедиторска фирма, до размера, посочен в писменото потвърждение,
изпратено от АЛФАМЕДИКА.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АЛФАМЕДИКА
1. Amedicabg.com се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на
възможност на потребителя за нормално ползване на Услугите. Amedicabg.com не носи

отговорност в случаите, когато поради технически или организационни причини
достъпът до сайта е бил преустановен.
2. Amedicabg.com се задължава да администрира предоставените от потребителите
лични данни съгласно Раздел VIII oт настоящите Общи условия.
3. Amedicabg.com има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до
потребителския профил на потребител в случай, че същият предоставя неверни данни
при извършването на регистрация, извършва поръчки в нарушение на настоящите Общи
условия, както и в нарушение на действащото българско законодателство. В тези случаи
amedicabg.com има право да прекрати регистрацията на потребителя и да изтрие от
сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
4. Amedicabg.com има задължение да изпрати поръчаната от потребителите стока във
вид и срок, съответстващ на настоящите Общи условия.
IV. СКЛЮЧВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
1. С приемане на настоящите Общи условия, съгласно Закона за електронната търговия
и Закона за защита на потребителите, страните се съгласяват, че между тях е налице
сключен „договор за продажба от разстояние“, чрез предварително съгласие на
потребителя.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Договорът за продажба от разстояние влиза в сила с приемане на настоящите Общи
условия чрез маркиране на отметката за съгласие при финализиране на поръчката за
закупуване на продуктите, избрани от потребителя и изпращане на автоматично
потвърждение от продавача на посочената от потребителя електронна поща.
4. След изпращане на автоматичното писмено потвърждение по чл. 3 до потребителя,
amedicabg.com предава закупените продукти за доставка чрез използване на
лицензирани куриерски услуги с начисляване на съответните транспортни разходи.
4.1. Оператор на amedicabg.com има право да се свърже с клиента на посочения от
него телефонен номер с цел проверка на посочените регистрационни данни.
4.2. Ако в рамките на проверката по чл. 4.1 операторът установи, че направената заявка
е невалидна, противоречаща на настоящите Общи условия и/или посочените от
потребителя данни са некоректни, amedicabg.com има право да анулира направената
поръчка и да прекрати договора сключен от разстояние едностранно.
5. Обичайният срок за доставка е 3 /три/ работни дни. В зависимост от населеното място
на потребителя и/или графика на спедиторската фирма, понякога е възможно срокът на
доставката да бъде удължен. Amedicabg.com не носи отговорност за забавяне на
доставката поради тежки метеорологични условия, затруднения или грешки на
партньорската спедиторска фирма, или при други независещи от продавача причини.
6. В случай, че към момента на извършване на поръчката, поръчания от потребителя
продукт е с изчерпана наличност, amedicabg.com уведомява потребителя чрез
изпращане на електронно съобщение и/или чрез телефонен разговор относно
възможностите за набавяне на изчерпания продукт, замяна на поръчката с друг
артикул, предоговаряне на условията и/или срока за доставка и т.н. на посочените от
него в поръчката телефон или email.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Всички продукти, предлагани в онлайн - магазин amedicabg.com са в български лева.
Всички цени са с начислен ДДС и са крайни.
Плащането на продажната цена се извършва чрез наложен платеж при получаване на
поръчания продукт, за което потребителят се задължава да заплати дължимата сума на
куриера.
VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Някои от предлаганите продукти в ортопедичен онлайн - магазин amdecabg.com са
придружени от Tърговска гаранция. Периодът през, който продуктите подлежат на
гаранционно обслужване варира в зависимост от вида и марката, и е между 6 /шест/ и
60 /шестдесет/ месеца. В случай, че потребителят има нужда от гаранционно
обслужване, може да се свърже с представителите на amedicabg.com на посочените
координати ЗА КОНТАКТ.
VII. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
1. Съгласно Закона за защита на потребителите, потребителят има право, без да дължи
обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения
договор от разстояние в срок от 14 /четеринадесет/ работни дни, считано от датата на
получаване на стоката от потребителя.
2. Разпоредбите по предходното изречение не се прилагат в случаите, в които:
2.1. Направената поръчка е за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията
на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
2.2. Направената поръчка е за за доставка на стоки, които поради своето естество не
могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от
влошаване на качествените им характеристики;
Например: медицински изделия, бельо (в това число компресивни чорапи с клас на
компресия 1 и 2), консумативи за еднократна употреба и др.
3. Условия за отказ от договор и връщане на стоката:
3.1. В рамките на срока по т.1, потребителят трябва да изпрати писмено заявление до
amedicabg.com на посочените ЗА КОНТАКТ адрес или email.
3.2. В заявлението задължително трябва да бъде посочена банкова сметка, по която
да бъде възстановена сумата, заплатена от потребителя за направената покупка.
3.3. Продуктът трябва да бъде върнат лично от клиента или от упълномощено от него
лице, каквото може да бъде и служител на спедиторка фирма (куриер).
3.4. Клиентът е длъжен да върне закупения продукт, заедно с неговата гаранционна
карта, оригиналната му опаковка (кутийка) и в комплект с всички съпътстващи го
документи (касова бележка), и допълнителни атрибути в отличен търговски вид.
3.5. Всички куриерски и други разходи по връщането на продукта са изцяло за сметка на
клиента / потребителя.
4. В случай, че са изпълнени всички условия по т. 1 – т. 3 от настоящия раздел,
amedicabg.com възстановява на клиента заплатената цена на посочената от него

банкова сметка, в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за
решението на потребителя да се откаже от договора.
5. При неизпълнение на указанията, дадени в настоящия раздел и с оглед спецификата
на предлаганите продукти, Аmedicabg си запазва правото да откаже възстановяване на
продажната цена.
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всяко лице, което при регистрация е предоставило своите лични данни, се съгласява, че
предоставената от него информация ще бъде използвана от администраторите на сайта
за осъществяване целите на същия. В базата данни на amedicabg.com потребителите
получават пълна защита на личните си данни. Информацията ще бъде използвана само
и единствено за коректно изпълнение на направените от потребителите поръчки и
подобряване качеството на обслужването.
Amedicabg.com се задължава да не предоставя Вашите данни на трети лица, освен в
законоустановените случаи. Запознайте се подробно с нашата политика за защита на
личните данни тук
IX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. С оглед периодичното допълване на асортимента от предлагани стоки,
извършването на модификации в сайта, оптимизиране на процеса за извършване на
онлайн поръчки, както и във връзка с възможни законодателни промени, които
рефлектират върху тях, amedicabg.com си запазва правото по всяко време и без
предварително предупреждение, да прави промени в предлаганите на страниците на
магазина, услуги, продукти, условия и цени. С цел усъвършенстване и допълване,
настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от amedicabg.com.
Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или
технологията на предоставяните стоки и услуги, при прекратяване предоставянето на
определени стоки, както и при изменение в икономическите условия.
2. При извършване на промени в Общите условия, АЛФАМЕДИКА ги довежда до
знанието на потребителите чрез публикуването им на своя уебсайт amedicabg.com.
3. Последната актуализация на настоящите Общи условия е извършена на 24.04.2023г.